چهارمین کنفرانس «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برگزار می شود