بازتاب حادثه عجیب تبریـز در رسانه های معتبر دنیـا+تصویـر