دومین همایش صنعت دیرگداز دوشنبه در تهران گشایش می یابد