بازدید رئیس و اعضای کمیسیون صنایع مجلس از سازمان ملی استاندارد