قیمت سوخت نیروگاه های اصفهان باحذف مازوت به یک سوم کاهش یافت