شاهرودی: تعجب می‌کنم چرا محمد نوری به تیم ملی دعوت نشد