هیئت نظارت دانشگاه اصفهان برنامه‌های تشکل‌های دانشجوئی را رصد می‌کند