قطعی‌شدن اولین مدال‌جهانی تاریخ تکواندوی بانوان/صعود یعقوبی به نیمه‌نهایی