برگزاری نماز جماعت در محل مسجد تخریب شده العلویات بحرین