اشتغال زایی بیش از 39 هزار نفر در سازمان بهزیستی کشور