بادامچیان: با مذاکرات هسته ای ثابت کردیم که اهل گفتگو هستیم و حرف برای گفتن داریم