کمک فن آوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات برای تقویت اقتصاد و حفظ محیط زیست