جزئیات جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص تحقیق و تفحص از سازمان زندان ها