برنامه‌ریزی برای معرفی داشته‌های فرهنگی به نسل‌های جدید