حضور نیمی از مردم کشور در ورزش های همگانی تا 10 سال آینده