بررسی قراردادهای جدید نفتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری