اطلاعیه جدید دولت درباره حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی: تا 5 خرداد فرصت اعتراض دارید