اينکه اشتباهات داوري جزئي از فوتبال است را قبول ندارم