۱۸ پروژه برای مقابله با ریزگردها در لرستان پیش بینی شده است