لزوم اندیشیدن راهکاری برای حفظ باغات و حقوق مالکان