احمد توکلی از همه مان دفاع کرد/ نتیجه این دادگاه هرچه باشد به نفع نظام است/ آزادی مطبوعات را تقویت کنی