28 خرداد تا سوم تیر مهلت استعفای مدیران برای حضور در انتخابات/ نهایی شدن فرآیند انتصابات در حوزه مدیری