دستفروشی یک ورزشکار-بازیگـر: برای تأمین مخارج دستفروش شدم/مأمور فرستادند که بساطم را جمع کنند!+تصویـ