تونی لیست فصل آینده را به مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی ارایه کرد