ادغام بیمه ها رقابت را از بین می برد/ 40 درصد قانون برنامه اجرا شد