نظرات آقا درباره کتاب و بازار نشر مشخص است، از این «غرفه بازی‌ها» آبی برای دولت گرم نخواهد شد/ امسال