مدیرعامل ایران‌خودرو: قیمت فعلی خودرو به نفع خودرو سازان نیست