امروزه ارتباطات جزو جدانشدنی زندگی فردی و اجتماعی مردم است