استاندارمرکزی: ورزش برای ایجاد نشاط و شادابی در سبد خانوارقرار گیرد