معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: تولید خودرو در کشور 20 درصد افزایش یافت