ضرورت جلوگیری از تبدیل شدن لرستان به کانون ریزگردها