حمايت انجمنهاي دوستي از ملت يمن را افتخار خود مي دانيم