كاهش کشته شدگان حوادث رانندگي استان سمنان در سال 93