بیت المقدس؛ آوردگاه رشادت رزمندگان سپاه حق/میراثی باشکوه برای فردای عزتمند ایران