تهدید، تحریم و تحمیل؛ پازل آمریکا برای تحقیر ایران