اظهار نظر موسوی لاری درباره شرایط احزاب قدیمی و تازه تاسیس