استعدادهای لازم برای رسیدن به مرجعیت، شناسایی و تقویت شوند