چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت در بیرجند برگزارمی شود