کمبود اعتبارات سد راه استعداد های ورزشکاران روستایی است