بسیاری از مردم در باره اهمیت وحدت در جامعه اسلامی آگاهی ندارند