تعمير و تجهيز خوابگاه ها به 550 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد