انتشار کارت شرکت در آزمون استخدام فراگير و متمرکز دستگاه هاي اجرايي از روز سه شنبه