بازدید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان از مجلس شورای اسلامی