احزاب حامی «عبدالفتاح السیسی» خواستار قطع روابط دیپلماتیک با ترکیه شدند