تاخیر در واگذاری استقلال و پرسپولیس به قیمت نگه داشتن صندلی!