منطقه اکو از ظرفیت های خوبی برای تبدیل شدن به یک قطب مهم اقتصاد بین المللی برخوردار است