نماینده سبزواردر مجلس : تیم مذاکره کننده ایران با منطق با جهان مذاکره می کند