مرکز آمار ایران: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 16.1 درصد رشد کرد