ارتباط مسئولان گلستان با جوانان نخبه استان تقویت می شود