ابراز نگرانی سناتورهای آمریکایی از طرح «تعطیلی ...